Array
(
  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_featured] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_sale_price_dates_from] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sale_price_dates_to] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sku] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => instock
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_visibility] => Array
    (
      [0] => visible
    )

  [_weight] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_width] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_height] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_length] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 5
      [1] => 5
    )

  [_min_variation_regular_price] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_min_variation_sale_price] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_min_variation_price] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_max_variation_regular_price] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_max_variation_sale_price] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_max_variation_price] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_swatch_type] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [_product_image_gallery] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 14815
    )

  [wcml_sync_hash] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:15:"postmeta_fields";s:32:"006069ef64e27e910cf60b41f2670f16";}
    )

  [_purchase_note] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_swatch_type_options] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:32:"8ea88bfc30c43e0ad81822d16b16625e";a:4:{s:4:"type";s:7:"default";s:6:"layout";s:7:"default";s:4:"size";s:19:"swatches_image_size";s:10:"attributes";a:0:{}}}
    )

  [attr_label_translations] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:2:"de";a:1:{s:8:"pa_kleur";s:0:"";}}
    )

  [_product_attributes] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:8:"pa_kleur";a:6:{s:4:"name";s:8:"pa_kleur";s:5:"value";s:0:"";s:8:"position";i:0;s:10:"is_visible";i:1;s:12:"is_variation";i:1;s:11:"is_taxonomy";i:1;}}
    )

  [_default_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_min_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 14816
    )

  [_min_regular_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 14816
    )

  [_max_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 14816
    )

  [_max_regular_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 14816
    )

  [_upsell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_crosssell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_children] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 5.00
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 5.00
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wp_attachment_metadata] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_alp_processed] => Array
    (
      [0] => 1542970465
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 3.6.4
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 79
    )

  [_low_stock_amount] => Array
    (
      [0] => 
    )

)

Earproof Etui

Das Earproof Etui zur Aufbewahrung Ihrer Ohrstöpsel

Artikelnummer: n.a. Kategorie:

Specificaties

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Zeigt Bewertungen in allen Sprachen an (1)

Schreibe die erste Bewertung für „Earproof Etui“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.